Emmanuel w Pieczyskach – 7 maja 2018 r.

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE PRZYGOTOWANE NA NABOŻEŃSTWO W PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PIECZYSKACH

7 LIPCA 20108 R.

ROZWAŻANIA OPRACOWAŁA MAŁGORZATA DYBALSKA

Tajemnica I- CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

„Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha  Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.”

Przyjmując chrzest od Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić, choć jest Święty nie gardzi ich towarzystwem. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji. Odmawiając pierwszą tajemnicę światła, możemy świadomie przeżyć nasz chrzest.

 Powiedzmy więc Jezusowi: „Panie Jezu Chryste, Przyjacielu grzeszników i celników, przyjmuję Cię jako jedynego mego Pana i Zbawcę. Otwieram się na wielki dar chrztu, na Ducha Świętego. Zobowiązuję się żyć zgodnie z tym sakramentem: wyrzekać się zawsze złego ducha, miłować Boga i braci we wspólnocie Kościoła.

Panie Jezu Chryste spraw przez ręce Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego spraw, abyśmy zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i wiernie wypełniali zobowiązania chrzcielne.

Tajemnica II – PIERWSZY ZNAK JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ

„ A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.”

Maryja, najlepsza, najukochańsza Matka, Matka Jezusa, Głowy odrodzonej ludzkości, nasza Matka. Maryja obecna w Kanie na weselu uczestniczy w ludzkiej radości, ale też służy i pomaga. Ma dobre i wrażliwe serce, jak Jej Syn. Zwraca się do sług słowami „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Uwierzyła zanim Jezus dokonał znaku, wierząca bez znaku. Ufajmy zatem Maryi i kiedy zgrzeszymy lub utkwimy w burzy i niepokoju, powierzmy się Jej. Maryjo, „Wszechmocy Błagająca”, na której możemy się oprzeć, prosimy Cię, niech Twoja miłość rozgrzeje nasze serca, Twoje światło oświeci nasze dusze i przemieni wewnętrznie.   Daj nam oczy pełne wiary na wzór Twojej wiary, Maryjo.

 Prosimy Cię Maryjo, abyśmy byli zawsze gotowi, kiedy Pan Jezus zażąda od nas ofiary dla ratowania dusz grzeszników.

Tajemnica III – JEZUS GŁOSI KRÓLESTWO BOŻE I WZYWA DO NAWRÓCENIA

„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Sam Jezus Chrystus jest Królestwem Boga, ponieważ On przyjął wolę Ojca aż do końca. Jezus głosił Dobrą Nowinę poprzez wszystko co czynił i co mówił. Dziś wzywa nas do czynienia pokuty. Również Anioł w trzeciej tajemnicy fatimskiej wzywa do pokuty trzykrotnie.

Maryjo naucz nas realizować w naszym życiu nawracanie się i czynienie pokuty abyśmy osiągnęli zbawienie i pomogli innym je osiągnąć. Polecamy Ci wszystkich ludzi będących daleko od Boga, błądzących, trwających w nałogach i zniewoleniach. Wspomóż ich łaską aby mogli oni osiągnąć zbawienie.

Tajemnica IV – PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.”

Kiedy Jezus modlił się, Jego twarz odmieniała się, jaśniała jak słońce. Kontemplując przemienione oblicze Jezusa, upodobniamy się do Niego i przemieniamy się. Dziękujemy Ci Jezu, że możemy kontemplować Twoje oblicze i przemieniać się na Eucharystii oraz wpatrując się w Przenajświętszą Hostię. Dziękujemy, że z Twojego przemienionego oblicza spływają na nas moce Boże, jak na uczniów na Taborze. Dziękujemy, że możemy wpatrywać się w Ciebie na kartach Ewangelii i na świętych ikonach. Prosimy Cię Maryjo, abyśmy zawsze mieli tę gotowość w naszej codzienności do wyjścia na górę na spotkanie Boga i na wpatrywanie się w świetliste oblicze Jezusa.

Polecamy Cię Maryjo osoby zapracowane, przytłoczone, osoby w depresji, przeżywające wszelkie trudności życiowe, aby doznali umocnienia i przemienienia podczas spotkania z Bogiem.

Prosimy Cię o oczy dusz naszych, aby w każdym człowieku widziały Jezusa.

Tajemnica V – USTANOWIENIE EUCHARYSTII

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im ,mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

 Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy świadkami jak moc Ciała i Krwi Jezusa uzdrawia, uwalnia i uświęca. Spotykamy Jezusa osobiście. On wypełnia nasze serca pokojem, na nowo rozpala ogień miłości i uzdalnia do świadectwa wiary. Maryjo dziś mówisz do nas następujące słowa, które wypowiedziałaś do ojca Dolindo Ruotolo, „żywiąc się Jezusem, otrzymujecie Ciało z mojego ciała, pijecie Krew, która była także moją, i uczestniczycie także w moim życiu.” Maryjo, polecamy Ci osoby, które uczestniczą w Eucharystii sporadycznie albo wcale.

Prosimy Cię aby, wszystkie te osoby, które dziś przynosimy w naszych sercach doświadczyły osobistego spotkania z Tobą i Twoim Synem, który uzdrawia, uwalnia i jednoczy.

Błogosławimy Ciebie Maryjo, że przyszłaś dziś do nas.

Zdjęcia – Krzysztof Lubański

Słowo na Sobotę, 13 Lipiec 2024

Jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia PANA - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię.

Ks. Izajasza 66:22

Paweł pisze o Izraelitach:

Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Rzymian 11:15

ARCHIWA